HAVE ANY QUESTIONS? CLICK HERE
Mon-Fri:7:00-16:30
Sat-Sun Closed
Tel.0917034322
Tel.032 489174
news@btw.ac.th
Address

ประวัติโรงเรียน ..............

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  • โรงเรียนบางตะบูนวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านแหลม ๗ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด ๒๑ กิโลเมตร
  • โรงเรียนบางตะบูนวิทยา ก่อตั้งโดยความร่วมมือของพี่น้องชาวบ้านบางตะบูนผู้เห็นความสำคัญของการศึกษาว่าเป็นสิ่งสร้างความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมือง จึงได้ร่วมมือกันหาที่ดินประมาณ ๓๙ ไร่ เสนอไปตามลำดับ ในที่สุด กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติ ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมระดับตำบล เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๑ เปิดรับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายบังเอิญ พรรณรายณ์ มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบางตะบูนวิทยาเป็นคนแรก มีครู ๗ คน ในระยะแรกได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดปากอ่าวเป็นที่เรียน จนในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงได้ย้ายมาเรียนในพื้นที่ของโรงเรียนในปัจจุบัน
  • พ.ศ. ๒๕๓๐ นายบังเอิญ พรรณรายณ์ ได้ย้ายไปเป็นผู้บริหารโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา นายเสนอ สุขแก้ว มารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแทน โรงเรียนบางตะบูนวิทยาได้มีการพัฒนาและขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นตลอดมา โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม. ๑ – ม. ๓ ) มีอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ค. ๑ หลัง ๖ ห้อง อาคารโรงฝึกงานแบบ ๑๐๒/๒๗ จำนวน ๑ หลัง ๒ ห้อง อาคารชั่วคราว ๑ หลัง ใช้เป็นโรงอาหาร และอาคารพลศึกษา บ้านพักครู๕หลัง ห้องน้ำชาย – หญิง๓ หลัง ถังเก็บน้ำ ๒ ถัง
  • พ. ศ. ๒๕๔๓ นายเสนอ สุขแก้ว เกษียณอายุราชการ นายสุวุฑฒ์ พงษ์วารินศาสตร์ ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน ได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม. ๔ ) ขึ้นปีแรก ทำให้โรงเรียนมีการจัดแผนชั้นเรียน ระดับ ม. ต้น ๒ – ๒ – ๒ และระดับชั้น ม. ปลาย ๑ – ๐ – ๐ รวม ๗ ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน ๑๘๓ คน มีครู – อาจารย์ ๑๐ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน นักการภารโรง ๒ คน 
  • พ.ศ. ๒๕๔๔ นายสนั่น ชนันทวารี ได้มาตำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนมีการพัฒนาทางด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ทำให้ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ทางโรงเรียนมีการจัดแผนชั้นเรียน ระดับ ม.ต้น ๒ – ๒ – ๒ และระดับ ม.ปลาย ๑ – ๑ – ๑ รวม ๙ ห้องเรียน
  • พ.ศ. ๒๕๕๒ นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน และได้นำโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนแกนนำร่วมพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑
  • ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ นายปราโมทย์ โมลี ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน
  • ปัจจุบัน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ มีนักเรียนจำนวน ๖๔ คน มีครู ๑๘ คน ครูธุรการ ๑ คน นักการภารโรง ๒ คน

 

คำขวัญประจำสถานศึกษา คือ “ กีฬาเรียน เพียรหมั่น มั่นวิชา จรรยาดี มีประสบการณ์ ”

ปรัชญาโรงเรียน “ สุสิกขิโต ภวํ โหติ ” แปลว่า ผู้ศึกษาดี เป็นผู้เจริญ

สีประจำโรงเรียน “ สีฟ้า – แดง”

    วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชนในชุมชนบางตะบูนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดำรงชีวิตแบบวิถีไทย และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

© Copyright 2023 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา. All Rights Reserved.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account